Teglstein - EW0466 Kobber - LESS


 

Generelle veiledninger

Nedenfor finner du våre generelle veiledninger for mottakerkontroll, blanding av teglstein, overflatebehandling og beskyttelse av murverk under oppføring.
 

Mottakerkontroll

Før åpning av emballasjen og bruk av produktet skal følgende kontrolleres:

 • Er riktig vare levert? (Type, format, farge)
 • Er det mottatt korrekt antall, slik det fremgår av følgeseddelen?

Ta umiddelbart kontakt med Wienerberger dersom det er uoverensstemmelse mellom det bestilte og mottatte, eller hvis det oppdages feil eller mangler på produktet.

Det vises også til våre salgs- og leveringsbetingelser.

Blanding av teglstein

For å oppnå et homogent og vakkert murverk, skal det alltid blandes fra flere paller.

Overflatebehandling

Det skal benyttes diffusjonsåpne overflatebehandlinger på teglmurverk som tillater inntrengt fukt å fordampe. Tette sjikt medfører at inntrengt fukt stenges inne og kan medfører avflassing av f.eks. maling og frostskader på tegl og eventuelt puss-sjikt.

Generelt gjelder at murverkets overflate skal være tørr og ren slik at vedheft mellom overflatebehandling og underlag blir best mulig. Smuss, løs mørtel og salter skal fjernes før påføring. Murverkets vanninnhold og innhold av salter skal være så lavt som mulig, det anbefales derfor å vente 1 – 2 år etter at murverket er oppført før murverket males.

Antigraffitibehandling

Problemer med tagging og graffiti er økende, og med dette også eiendomsbesitteres og byggherrers ønske om å beskytte bygningsmassen.

En antigraffitibehandling skal ivareta flere forhold;

 • beskytte fasaden mot inntrenging av graffiti og muliggjøre fjerning av dette på en måte som ikke skader underlaget
 • ikke reduserer murverkets tekniske eller estetiske egenskaper eller fasadens levetid

En overflatebehandling vil i større eller mindre grad gjøre overflaten tettere og øke klimapåkjenningen på murverket. Dette kan medføre oppsamling av fukt og salter bak overflatebehandlingen og resultere i fukt- og frostskader.

Krav som bør stilles i forhold til valg av antigraffitibehandlingen:

 • Produktet skal være diffusjonsåpent.
 • Korrekt utførelse i samarbeid med leverandør av produktet eller i henhold til dennes anvisning.
 • Estetiske krav, det bør ikke være synlig at noe er påført, og det bør unngås å benytte produkter som gir en blank overflate eller endrer fargen på murverket.
 • Leverandør av produktet skal påta seg ansvaret for sitt produkts egnethet og funksjon.
 • Referanseprosjekter der de aktuelle produktene er benyttet for å se hvordan produktene over tid fremstår teknisk og estetisk.

Impregnering

I utgangspunktet skal det være unødvendig å impregnere teglmurverk. Veggoppbygging med luftspalte og gode dreneringsdetaljer i bunn og beslag over vindu tillater fukt å trenge gjennom teglvangen uten at det oppstår fuktproblemer i konstruksjonen innenfor.

Dersom det likevel ønskes en impregnering, gjelder samme forhold som for Antigraffitibehandling.

Beskyttelse og temperaturforhold

Det skal gjøres nødvendige tiltak, f.eks. tildekking og oppvarming, for å sikre gunstige klimaforhold under utførelse og herding, i henhold til NS 3420-N.

Murverk under utførelse skal beskyttes mot skadelig nedfukting. Murte avslutninger som sålbenk og murkrone skal holdes tildekket inntil nødvendig beskyttelse / beslag er utført.

Alt murverk som ikke skal overflatebehandles skal beskyttes mot nedsmussing i byggetiden.

Vintermuring

Med vintermuring menes murarbeid under + 5º C.

For å sikre kvaliteten på murverk ved vintermuring bør anbefalte tiltak følges:

Teglstein og andre komponenter for innmuring, som bindere og armering, bør være fri for is og ha en temperatur på min 0º C. Murmørtel bør ha en temperatur på minimum +5º C.

Nyoppført murverk skal ikke fryse før tilfredsstillende fasthet er oppnådd.

Aktuelle tiltak kan være;

 • Tørr lagring av materialer.
 • Oppvarming av materialer. Isolerte mørteldunker og varmt vann, mørteltemperaturen skal ikke overstige + 50º C.
 • Mer sementrik mørtel, redusert vannmengde og frysepunktnedsettende tilsetningsstoffer.
 • Tildekking av blandestasjon og nyoppført murverk.
 • Tildekking og oppvarming av murverk under oppføring inntil tilstrekkelig murverksfasthet er oppnådd.

     


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.