Education, Borren Skole, Bronsgroen


 

TB-renner

TB-rennen brukes til innmuring over vindus- og døråpninger i stedet for tradisjonelt pappinnlegg, og leder bort slagregn som trenger inn gjennom fasademuren.

TB-rennens mange fordeler

 • Økt styrke på teglbjelken
 • Enklere håndtering ved montering
 • Større sikkerhet for bortleding av inntrengende regnvann
 • Levering sammen med tegloverliggere
 • Standardlengder

TB-rennen lagerføres ved samtlige teglverk til følgende tegloverliggere:

 • 4-steins overligger
 • 5 steins overligger
 • 6 steins overligger
 • 7 steins overligger
 • 8 steins overligger
 • 9 steins overligger
 • 10 steins overligger
 • 12 steins overligger
 • 14 steins overligger
 • 16 steins overligger

Funksjon

TB-rennen leder inntrengende vann ut til begge sider, der det løper ned langs fasademurens bakside eller, der det ikke er mulig, ut gjennom fasademuren ved hjelp av endestuss.

Styrkeforbehold

Ved beregning av teglbjelker med TB-renne bør det beregnes en reduksjon på 10 % av bjelkebredden. Til gjengjeld kan bjelkehøyden regnes lik med murhøyden, siden det ikke er noe skillelag i form av pappinnlegg. Dette vil normalt gi telgbjelken en større bæreevne.

Materiale

TB-rennen og endestussen utføres i PVC med størst mulig bruk av gjenbrukte materialer. TB-rennen er svart. Endestussene er hvite.

Oppbevaring

Emnene bør ikke lagres i direkte sollys. Lim bør oppbevares ved romtemperatur (ca. 20 °C).

Fuktsperre


 

Apartment building, Roellike Hus, Groenttorvet, Bronsgroen


 

Montering av TB-renner

TB-rennen mures inn på baksiden av fasademuren over 1. eller 2. skift. Det er viktig at det ikke oppstår kuldebroer mellom fasademuren og bakmuren. TB-rennen mures inn slik at hullene er helt dekket av mørtel. Dermed sikres det at det ikke kan renne vann «bak» TB-rennen. Fugene på baksiden av formuren skal være helt fylt.

Det er en god idé å lime TB-rennen til murverket før det mures videre. På den måten sikres det at rennen inne forskyves under muring.

TB-rennen er ca. 20 cm lengre enn overliggeren og plasseres normalt midt på vindus- eller døråpningen. Etter montering renses TB-rennens bunn for eventuelle mørtelrester.

TB-rennen skal holdes fri for isolering, så inntrengende vann fritt kan ledes bort i rennen.

NB: TB-renner egner seg ikke til lange vindusbånd, og kan ikke forlenges eller limes sammen.

Montering av endestuss

TB-renner skal primært brukes uten endestuss, men på steder med liten plass med TB-renner til begge sider eller ved hjørnevinduer, kan det inntrengende vannet ikke ledes ned langs fasademurens innside. Her kan TB-rennen monteres med tilhørende endestuss.

Endestussene limes fast på TB-rennen. Den medfølgende slangen monteres på endestussenes avløp med de medfølgende plastklipsene. Slangen ledes ut gjennom en fuge i fasademuren. Slangen skal ha minst 1 cm fri avstand til fasademuren, og må ikke ha tilbakefall.

Det anbefales at det kun brukes én endestuss per TB-renne.

NB: Hvis slangen går tett, kan den renses utenfra med trykkluft, ståltråd eller lignende.

Endestusser leveres i hele sett bestående av:

 • 1 venstre endestuss
 • 1 høyre endestuss
 • 1 tube lim
 • Datablad på limet
 • 1 slange, 50 cm (lengden tilpasses med hobbykniv)
 • 2 plastklips

NB: Liming av endestuss bør gjøres ved temperaturer over 5 °C.

___________________________________________________________

Lim til endestuss

Limet som følger med endestussene, er et PVC-basert spaltefyllende lim som gir en klar limfuge og brukes til harde PVC-/ABS-rør og -beslag. Limet er vannbestandig.

Forberedelse:

Limflatene skal være nyrensede, tørre og uten olje, fettstoff, slipemiddel, støv eller løse partikler. Flatene renses med bensin eller aceton.

Fortynning:

Skal ikke fortynnes.

Påføring:

Limet påføres begge flatene i et tynt, jevnt lag før flatene øyeblikkelig presses mot hverandre.

Herding:

Unngå mekanisk belastning i minst 30 minutter. Trykkprøving kan gjøres etter ca. 1 døgns herding ved romtemperatur.

Temperatur:

Herdingen er temperaturavhengig, og limingen/herdingen bør foregå ved temperaturer på 15-20 °C. Liming/herding bør ikke foregå med temperaturer under 5 °C.

Rengjøring:

Vått lim fjernes med aceton. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hender vaskes med såpe og vann.

Sikkerhet

 • Helsefareklasse: Ingen
 • Brannfareklasse: F – svært brannfarlig
 • MAL-kode: 3-3 (1933)
 • Ved bruk av åndedrettsvern skal det ha luftforsyning, da produktet inneholder stoffer som absorberer dårlig på kullfiltre.
 • Sikkerhetssetninger: Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.
 • Holdes unna antenningskilder – røyking forbudt.
 • Unngå å puste inn damp.
 • Må ikke helles i avløp/kloakk.
 • Ved svelging skal lege kontaktes umiddelbart. Vis denne beholderen eller etiketten

Data

 • Type: Løsemiddelbasert PVC-lim
 • Farge: Lys brun
 • Konsistens: Lett flytende
 • Tørrstoffinnhold: Ca. 34 %
 • Viskositet: Ca. 2.500 cps, Brookfield RVF Sp. 4, 4 r.p.m., 20 °C
 • Vektfylde: 0,9 kg/l
 • Flammepunkt: < 21 °C
 • Emballasje: 12 ml
 • Holdbarhet: Minst 12 måneder i tett lukket emballasje ved 20 °C

Denne bruksanvisningen er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe forbrukeren med å finne den best mulige arbeidsmetoden. Siden forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss ansvaret for de resultatene som oppnås ved bruk av produktet.


 

Bestill vår 3-i-1 til arkitekten

Inspirasjon, kolleksjon og skissedel i én bok.

Bli inspirert til mønstermurverk med en overflod av farger, uttrykk og nyanser av teglstein.

Bestill 3-i-1 til arkitekten


 

Siste artikler

0Resultater


 

Downloads

Velg og last ned brosjyrer her

Produkter

En verden av teglprodukter innen teglstein, bekledningstegl, takstein og marktegl.