Public sauna in Raua street in Tallinn. Used materials: Terca solid bricks Dresden smooth BWK 140/19NF.

Vintermuring

Gode råd om vintermuring

 

Med vintermuring menes murarbeid under + 5 0 C.

Det skal gjøres nødvendige tiltak, f.eks. tildekking og oppvarming, for å sikre gunstige klimaforhold under utførelse og herding, i henhold til NS 3420-N.

  • All tegl som lagres på byggeplass skal dekkes til, evt. plasseres under tak. For å unngå kondens fjernes plasten på toppen av pallene. Teglstein og andre komponenter for innmuring, som bindere og armering, bør være fri for is og ha en temperatur på min 0 0 C.

  • Benytt fabrikkframstilt mørtel og følg anvisningen for anbefalt vannmengde, eventuelt reduser vannmengden.

  • Isoler mørteldukene og bruk varmt vann, ca. 60 0C. Murmørtel bør ha en temperatur på minimum +5 0 C. Ferdig blandet mørtel skal ikke ha høyere temperatur enn +50 0C. Bland ikke store blandinger

  • Ved kuldegrader kan frysepunktnedsettende stoffer benyttes iht. produsentens anvisninger. Bruk aldri kloridholdige frysepunktnedsettende stoffer.

  • Nyoppført murverk skal ikke fryse før tilfredsstillende fasthet er oppnådd.

  • Beskytt mot nedbør og dekk til murkrone og isolasjon mot nedbør når arbeidet avsluttes for dagen. Dekk til telgpallene på stillaset etter dagens økt.

  • Murte avslutninger som sålbenk og murkrone skal holdes tildekket inntil nødvendig beskyttelse / beslag er utført. Alt murverk som ikke skal overflatebehandles skal beskyttes mot nedsmussing i byggetiden.

  • Det anbefales å mures så rent som mulig og fortløpende rengjøre murverket med kost og eventuelt rent vann når fugene har herdet tilstrekkelig. Dersom rengjøring med syre er beskrevet, må dette aldri foregå i minusgrader eller i sterk sol. Feil utførelse av syrevasking kan ødelegge tegloverflaten og gi økt saltutslag.